ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

18/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายท่าลี่ ซ.2 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและติดตั้งวาล์วน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนซอยข้างวัดพญาภู (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังวัดเชียงแข็ง ซอย 2 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ อสม.ชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาพรหม ซอย 2 ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนซอยข้างซันดารา บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน รหัสพัสดุ 004-55-0010 (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). ซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). จ้างโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ ทะเบียน นก 18 น่าน รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/6/19). จ้างเหมาทำป้ายจราจร (จำนวน 6 ป้าย) ของกิจการสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้องแสง (จำนวน4 ม้วน) ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). จ้างป้่ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำทองเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ D๖ ทะเบียน ตค.๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บต.๓๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นก 18 รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 6 รายการ) ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ (PE) บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อวัสดุเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง (จำนวน 2 มื้อ) และอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อ) วันฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 11 รายการ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 3/5/19). จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ 2/5/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 1 รหัสพัสดุ 003-53-0001 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 10 รายการ) งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/19). จ้างปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ในสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). ซ่อมเครื่องคัดแยกขยะ 29/4/19). จ้างเหมารื้อถอนเตาเผาขยะติดเชื้อ (ส่วนที่ติดตั้งเผาพร้อมเตาเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนเจ้าฟ้า ซอย 1 ตรอก 2 ชุมชนบ้านศรีพันต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9612 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 86 ปี (อาคารสามัคคีนุสารณ์) ด้านหลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างทำอาหารกลางวันและจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง 9639 น่าน (ดพ.5) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). ซื้อเครื่องไทยธรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างประกอบอาหารปิ่นโตถวายพระ อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/19). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อพวงมาลัยข้อมือ จำนวน 50 พวง และพวงมาลัยคล้องคอ จำนวน 80 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ D ๖ หมายเลขทะเบียน ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ่ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 4/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากองซอย ๓ ตรอก ๖ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/4/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกสะพานศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน 2/4/19). จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 3 พาน และเครื่องสักการะแบบโบราณ (พานกุ่มดอกไม้สด) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/19). วัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 12 รายการ) 26/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิจราจร ถนนรังษีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนรังสีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนราษฎร์ประสงค์ ซอย 3 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/3/19). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนมะโน บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/19). จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำและส่งน้ำ บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านมณเฑียร (สายกลาง) ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 6 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). จ้างปรับปรุงอาคารออกกกำลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). จ้างปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). จ้างซ่อมรถดับเพลิง ดพ.1 ทะเบียน 80-4234 น่าน รหัสพัสดุ 004-25-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิงลานรวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อสายเอ็นสำหรับใช้ตัดหญ้า ขนาด 3 มม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/19). ซื้อแบริเออร์แบ่งช่องทางจราจร จำนวน 9 แท่น งานรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). อาหารเสริมนม(โรงแรียน) สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/19). จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง