ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

7/4/21). ซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/21). จ้างวัสดุโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะอันตราย หมายเลขทะเบียน ม 0716 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/21). จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 40-0030 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/21). จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.4520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). จ้างประกอบอาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองน่าน วันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เลือกตั้ง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/21). จ้างทำแบบพิมพ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/3/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/3/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/21). ซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑ .๒ x ๓ x ๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/21). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/21). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.4517 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/21). จ้างรื้อ ล้าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/21). จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารประหยัดพลังงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/21). ซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/2/21). จ้างรื้อ ล้าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/2/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/2/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4897 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2/21). จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 6X8 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/2/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/2/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/21). ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน รหัสพัสดุ 011-49-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ยในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). จ้างป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บธ ๓๖๓๐ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมเครื่องปั่นขนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๘-๐๐๔๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/1/21). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/21). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/20). จ้างเหมาทำป้ายแผ่นเรียบเมทัลชีทสีแดงพร้อมโครงเหล็กกัลป์วาไนท์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง คันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/12/20). ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก 215//70R15 BRIGESTONES R611 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8979 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บง1490 รหัสครุภัณฑ์ 002-41-0007 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2366 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างจ้างเหมาระบบแสง สี เสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่,ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาพิธีทางศาสนา โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ, อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ จำนวน 200 คน โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่, ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่านประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 24/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดพ.1) หมายเลขทะเบียน 80-4234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0418 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). จ้างเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/20). ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เครื่อง A3 (หมึกแท้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 165 รหัสครุภัณฑ์ 002-52-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/20). วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 16/10/20). จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต และเดินระบบแลนภายนอกและภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้อโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). จ้างโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/9/20). จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการ ที่นี่เมืองน่าน โดยมี นางสาวนิษฐ์วดี ตรัยจรัสฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือนๆละ 5,000 25/9/20). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 94.75 MHz ในรายการ เทศบาลเมืองน่านของประชาชน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยว 24/9/20). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างจ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ก้องสยาม) โดยนายกฤษณะ ยอดหงส์ เป็นผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างซ่อมแซมหลังคาลานออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข่าวเมืองน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเปิด - ปิด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านภูมินทร์ - ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อโครงการคลังสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานและประตูสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อรถยนต์บรรทุก (เบนซิน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-54-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). จ้างตรวจเช็ค และทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองเจ้าฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/9/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข802 น่าน รหัสครุภัณฑ์ สป 001-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/9/20). จ้างเหมาทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ชั้นบน) ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างซ่อมเครื่องรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ดพ.6 หมายเลขทะเบียน บฉ 3921 รหัสครุภัณฑ์ 004-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 56 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). จ้างโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างตรวจรับรองเครื่องชั่ง โดยกองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/20). ซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/20). จ้างวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก 18 รหัสครุภัณฑ์ 001-60-0009 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉาย LED คาดศรีษะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 3 (ยืมจากสำนักงานท่องเที่ยวฯ) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ม 0623 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อและติดตั้งรอกยกซาก ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด, จัดซื้อและติดตั้งระบบราวแขวนยกซาก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007(จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัสดุฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/7/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/7/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาซ่อมรถราง คันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาประกอบอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ รถโดยสาร(ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). จ้างทำป้ายฯ ติดตั้งภายในบริเวณสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายพุทธบุตร) นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/20). จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอยหลังวัดอรัญญาวาส ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างปรับปรุงขอบรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดช้างเผือก ชุมชนบ้านช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสถานีขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/20). ซื้อม่านปรับแสงหน้าต่าง ชนิดกันแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป บริเวณถนนมหาวงศ์ (ซอยข้างโรงเรียนซินจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/20). ซื้อจัดซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 055-53-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อแบตเตอรี่ รถโดยสาร(ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0076 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) รหัสครุภัณฑ์ 483-59-0171 งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 (ได้รับบริจาคจากสโมสรโรตารี ภาค 2550 ประเทศญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/6/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างทำป้ายซิ้ง ขนาดความหนา 1.2 มิล ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายห้ามจอดวันคู่ ห้ามจอดวันคี่ ขนาด 45 x 75 ซม. พร้อมเสา 2 นิ้ว สูง 3 เมตร รวมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/20). ซื้อว้สดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). จ้างรื้อถอนราวพร้อมติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/5/20). จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดขวดสเปรย์สำหรับบรรจุแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/5/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/5/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายชุมชน จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/5/20). จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/5/20). จ้างก่อสร้างลานจอดรถแบบ ค.ส.ล.บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณ ซอย 5 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางหมายเลข 3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/5/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางหมายเลข 2 รหัวครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/20). จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณ ซอย 5 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ บริเวณข้างวัดน้ำล้อม (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น สนามที่ 2 สวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างลานจอดรถแบบ ค.ส.ล.บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย 4 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก บริเวณที่ทำการหมู่บ้าน บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนผากอง ซอย 1 บริเวณหลังโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนมหายศ บริเวณหน้าสวนสาธารณะชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๗ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๖ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/5/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/5/20). ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/5/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/5/20). ซื้อยางรถยนต์ดับเพลิง ดพ.6 หมายเลขทะเบียน บฉ 3921 รหัสครุภัณภัณฑ์ 004-51-0009 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/5/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/5/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 5/5/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 1/5/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายชุมชน จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/5/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายชุมชน จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ บริเวณข้างวัดน้ำล้อม (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย 4 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณ ซอย 5 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก บริเวณที่ทำการหมู่บ้าน บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนผากอง ซอย 1 บริเวณหลังโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น สนามที่ 2 สวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คลอรีนผง ๖๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๖ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๗ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนมหายศ บริเวณหน้าสวนสาธารณะชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/4/20). จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/20). จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอกรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเทศกิจ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายชุมชน จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/4/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/4/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัสดุ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย ๑ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย ๓ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นข802 รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0006 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/20). จ้างก่อสร้างหลังคากันสาดอาคารเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ก่อสร้างหลังคากันสาดอาคารเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย 2 ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ บริเวณหน้าวัดเชียงแข็ง ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/20). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.พร้อมซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพัก บริเวณซอย ๒ ตรอก ๓ ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/4/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/4/20). จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/4/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/4/20). จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0130 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/4/20). จ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องน้ำและป้ายชานชาลา สถานีขนส่งจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/4/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/4/20). จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น สนามที่ ๑ สวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/20). วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 9/4/20). ซื้อยางรถยนต์รถโดยสาร (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสวนหอม ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างวัดสวนหอม บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย ๓ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย ๑ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษีฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนที่ภาษีฯ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๐๓๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนมหายศ ซอย 3 ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/4/20). ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างก่อสร้างหลังคากันสาดอาคารเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ก่อสร้างหลังคากันสาดอาคารเรียน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.พร้อมซ่อมแซมขอบบ่อพักและฝาบ่อพัก บริเวณซอย ๒ ตรอก ๓ ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย ซอย 2 ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ บริเวณหน้าวัดเชียงแข็ง ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). ซื้อโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/20). จ้างจ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/20). วัสดุคอมพิวเตอร์ งานผลประโยชน์ฯ จำนวน ๕ รายการ 3/4/20). จ้างทำสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์ฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างวัดสวนหอม บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น สนามที่ ๑ สวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนสวนหอม ซอย ๓ (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ซอย ๓ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/20). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข1536 น่าน รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/20). จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนมหายศ ซอย 3 ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/20). ซื้อวัสดุปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๒ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/20). จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/20). จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/20). จ้างโครงการปรับปรุงแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/20). จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน (ห้องประชุมใหญ่) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/20). จ้างขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองเจ้าฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/20). จ้างปรับปรุงพื้นแผ่นยางสังเคราะห์บริเวณสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.4 หมายเลขทะเบียน บจ 1843 รหัสครุภัณฑ์ 004-36-0006 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/20). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3114 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/20). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/20). จ้างจ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งก๊อกน้ำ งานกิจการสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/20). จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ของชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/20). จ้างก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกายของชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/3/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านสวนหอม ซอย 5 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/20). ซื้อแผงกั้นจราจร (จำนวน 15 แผง) และกรวยจราจร (จำนวน 50 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/3/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องดินเผาอุณหภูมิสูง บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/3/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ดพ.1 หมายเลขทะเบียน 80-4234 รหัสพัสดุ 004-25-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/3/20). ซื้อวัสดุปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๒ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านสวนหอม ซอย 5 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/20). จ้างซ่อมรถปิคอัพอีซูซุ ทะเบียน บจ.๒๓๓๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/20). จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/20). จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/20). จ้างปรับปรุงทางลาดอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/20). จ้างก่อสร้างหลังคาลานออกกำลังกายของชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/20). จ้างเหมาซ่อมแซมประตู สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/20). จ้างก่อสร้างลานค.ส.ล. บริเวณหน้าศูนย์ ศสมช. ชุมชนบ้านช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/20). จ้างเหมาซ่อมแซมประตู สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/20). จ้างโครงการก่อสร้างแท่น ค.ส.ล. สำหรับรองรับเครื่องออกกำลังกาย บริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและบ้านฟ้าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/20). จ้างปรับปรุงลานค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/3/20). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/3/20). จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/20). จ้างวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (LAN) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/20). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค.๕๘ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/20). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/20). จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/20). จ้างเหมาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชุดน่านฟ้านันทบุรี สุนทรีวิถีแห่งรัก ในการจัดงานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 1มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 24/2/20). จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าสำหรับล็อคจำหน่ายสินค้า จำนวน 334 ล็อค จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/20). จ้างเหมาเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้า และแสง สี เสียง ในการจัดงานเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/20). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/20). ซื้อยางรถยนต์ (จำนวน 4 เส้น) หมายเลขทะเบียน บต 3580 น่าน รหัสครุภัณฑ์ ทก 002-54-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 3580 น่าน งานรีกษาความสงบ รหัสครุภัณฑ์ ทก 002-54-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/20). จ้างทาสีอาคารมหาวิทย์และอาคารพิทยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/20). จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๔๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/20). จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๔๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/2/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.4 หมายเลขทะเบียน บจ 1843 รหัสครุภัณฑ์ 004-36-0006 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/2/20). จ้างทาสีอาคารมหาวิทย์และอาคารพิทยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/20). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รหัสครุภัณฑ์ 520-59-0148 ,420-59-0149 ,420-58-0130 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/20). ซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8979 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007(จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน บต 9703 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/20). จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/1/20). จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับแผนที่การท่องเที่ยวประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/1/20). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (FUJI XEROX) จำนวน 6 ตลับ และตลับผงหมึก จำนวน 2 ตลับ งานทะเบียนฯและงานบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/1/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/1/20). ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (จำนวน 5 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ รหัส ๐๕๕-๖๑-๐๑๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/1/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/1/20). จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/1/20). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/1/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/1/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/1/20). จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๔๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/1/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนที่ภาษี) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/1/20). จ้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณกำแพงเมืองเก่า ชุมชนบ้านมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 17 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/20). จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ อาหารและครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 มื้อ จำนวน 500 คน ตามโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/20). จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนบ้านสวนหอม ซอย 6 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/20). จ้างก่อสร้างคันหิน-ทางเท้าถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/20). จ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/20). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/20). ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างเหมาสถานที่จัดงาน และค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน ณ โรงแรมน้ำทอง ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณกำแพงเมืองเก่า ชุมชนบ้านมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างก่อสร้างคันหิน-ทางเท้าถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อและอาหารกลางวันจำนวน 1 มื้อ จำนวน 300 คน โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/20). จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ ในกิจกรรมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวฯ วันที่ 17 มกราคม 2563 โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/1/20). จ้างปรับปรุงคันหิน - ปูพื้นบล็อคสำเร็จรูป บริเวณข่วงเมืองน่าน (ข่วงน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/1/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/1/20). จ้างขยายไหล่ทางถนนบ้านสวนหอม ชุมชนบ้านสวนหอม หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนบ้านสวนหอม ซอย 6 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/20). ซื้อยางแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างเหมาระบบแสง สี เสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่,ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่, ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). ซื้อโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างเหมาพิธีทางศาสนา โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/20). จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ อาหารและครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 มื้อ จำนวน 500 คน ตามโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/1/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/1/20). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/1/20). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/1/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 165 รหัสครุภัณฑ์ 002-52-0012 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/1/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๒ (ถนนหลังวัดหัวข่วง) ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/1/20). จ้างก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่งชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/1/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/19). จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ 26/12/19). จัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน 25/12/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/19). จ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซ. 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/19). ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 165 รหัสครุภัณฑ์ 002-52-0012 (จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/19). จ้างเหมาการแสดงนักร้อง จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/19). จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บง 1490 รหัสครุภัณฑ์ 002-41-0007 (จำนวน 27 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/19). จ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 19/12/19). ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองน่าน 19/12/19). ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสวนตาล 19/12/19). ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสถารศ 19/12/19). ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านมณเฑียร 19/12/19). ก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่ง ชุมชนบ้านเมืองเล็น 19/12/19). ก่อสร้างโรงเก็บเรือแข่งชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ 18/12/19). ซื้อวัสดุโครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/19). จ้างโครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/19). ซื้อวัสดุโครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/19). จ้างโครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/19). ซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบแม่น้ำน่าน ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนบ้านสวนหอม ซอย 4 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างผนังกันดิน ถนนหลังวัดเชียงแข็ง ซอย 1 ตรอก 1 (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารขยะติดเชื้อ บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างทำฉากไม้ไผ่ยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างเหมาทำโคมหม่าเต้า ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 190 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 13 บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/19). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ Foton (แบบยกได้) ทะเบียน ๘๑-๑๔๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/19). ซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/19). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนสายท่าลี่ ซอย ๒ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (บริเวณทางออกด้านทิศเหนือเชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนวรวิชัย ซอย ๓ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/19). ทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 11/12/19). จ้างซ่อมารถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/19). ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/19). ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/19). จ้างโครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/19). ซื้อวัสดุโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/12/19). จ้างซ่อมแซมผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. ถนนมหาวงค์ ซอย 2 ชุมชนบ้านช้างค้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/12/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสุมนเทวราช (บริเวณแยกถนนสวนตาล-แยกถนนเปรมประชาราษฎร์) และถนนมหายศ (บริเวณสี่แยกวัดสวนตาล-สี่แยกช้างเผือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน (บริเวณทางออกด้านทิศเหนือเชื่อมกับรางระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/19). จ้างซ่อมเครื่องคัดแยกขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/19). จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารน่าน บริเวณทางเข้าห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนสายท่าลี่ ซอย ๒ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/12/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนวรวิชัย ซอย ๓ ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/12/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/12/19). จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานห้องฝ่ายผลประโยชน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/19). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.รอบอาคารคัดแยกขยะและอาคารหมักปุ๋ยเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ค.ส.ล.บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสุมนเทวราช (บริเวณแยกถนนสวนตาล-แยกถนนเปรมประชาราษฎร์) และถนนมหายศ (บริเวณสี่แยกวัดสวนตาล-สี่แยกช้างเผือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/19). จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เด็กเล่นและแผ่นพื้นยางพร้อมย้ายชุดอุปกรณ์เด็กเล่น ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/19). จ้างเหมารถเครนเอกชนตัดต้นไม้ (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/19). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถโดยสาร (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/19). จ้างทำโคมไฟไม้ไผ่สาน ขนาดยาว 8 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว ใช้ผ้าโทเลย์หลากสี จำนวน 1,200 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ค.ส.ล.บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสถารศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.รอบอาคารคัดแยกขยะและอาคารหมักปุ๋ยเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/19). ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 13/11/19). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/19). จ้างเหมารถเครนเอกชนตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ บริเวณข้างวัดน้ำล้อม ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/19). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องอัดขยะแนวตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/19). จ้างเหมาซ่อมแซมประตูต่างๆในอาคารสำนักงานเทศบาลน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/19). ซื้อที่ตักผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/19). ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/19). จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/11/19). จ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (เงินนอกประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/11/19). จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/11/19). จ้างทำป้ายตัวอักษรและจำลองเรือแข่งจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/11/19). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/11/19). จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/11/19). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/19). จ้างติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/19). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/19). จ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารพิทยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). จ้างทำป้ายประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมะโน ซอย 5 ตรอก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). จ้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย และถนนวรวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๒ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/10/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/19). จ้างตกแต่งเรือ โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/19). จ้างถ่ายทอดสด โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานแผนที่ภาษี, งานผลประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนที่ภาษี) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). จ้างติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำ บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ ๙ ซอย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/19). ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมะโน ซอย 5 ตรอก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อำนวย และถนนวรวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๒ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/19). โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 16/10/19). โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 15/10/19). จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/19). จ้างต่อเติมหลังคาคลุมชานชาลา บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคืนผิวจราจร ซอยศูนย์ กศน.น่าน ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/19). จ้างก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/10/19). ซื้อโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก (ระดับภาคเหนือ) ?นครแม่สอด อากาซาเกมส์? ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). จ้างโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/19). ซื้อโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/10/19). ซื้อถังพลาสติกดำและถุงดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/19). จ้างต่อเติมหลังคาคลุมชานชาลา บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/19). จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมคืนผิวจราจร ซอยศูนย์ กศน.น่าน ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/9/19). จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/9/19). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5523 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/9/19). จ้างโครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/19). จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/19). จ้างโครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการจับประเด็นข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการที่นี่เมืองน่าน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 12 เดือนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 94.75 MHz ในรายการ เทศบาลเมืองน่านของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/19). จ้างก่อสร้างป้ายชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/19). โครงการจ้างเหมา ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน 18/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองน่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข่าวเมืองน่าน) ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/19). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองน่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือนๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/19). จ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงและวางแขน) จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.1 หมายเลขทะเบียน 80-4234 รหัสครุภัณฑ์ 004-25-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/19). จ้างเหมาซ่อมประตูอาคารเทศกิจและประตูห้องฝ่ายนิติการ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/19). วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 16/9/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/9/19). ซื้อโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/9/19). จ้างโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/9/19). ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 10 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน (จำนวน 2 ด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). ซื้อวัสดุการศึกษาเด็กด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX รหัส ๐๑๘-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขาคู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องผสมเสียง,เพาเวอร์แอมป์,ลำโพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/9/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/9/19). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/9/19). ซื้อัวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/19). จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ งานเทศกิจ (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/8/19). จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ห้องงานการเงินและบัญชี เบอร์โทร 110,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 106 และระบบตู้สาขาชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่,ชุมชนบ้านศรีพันต้น,ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/19). ซื้อยาง รถตู้ทะเบียน นข802 น่าน (จำนวน 4 เส้น) รหัส ครุภัณฑ์ 001-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (๘ ล้อ) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ (๘ ล้อ) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ของฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). ซื้อโครงการพ่อค้า-แม่ค้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างโครงการพ่อค้า-แม่ค้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/19). จ้างทำป้ายแนวเขตสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/8/19). จ้างซ่อมรถปิคอัพอีซูซุ ทะเบียน บจ. ๒๓๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/8/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร งานรักษาความสงบ (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/8/19). ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกดิจิตอล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/8/19). จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองร่องโอ้ บริเวณถนนอนันตรวรฤทธิเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/19). จ้างซ่อมรถยนต์ (ตู้) ทะเบียน นข 1536 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). ซื้อวัดุสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 26 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). จ้างเหมาประกอบอหารกลางวันจำนวน 1 มื้อและอาหารว่างจำนวน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/19). จ้างทำป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/8/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/8/19). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต 9330 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่,ชุมชนบ้านศรีพันต้น,ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจรพลาสติกบรรจุน้ำได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). จ้างซ่อมรถราง รหัส 003-53-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/19). จ้างเช็คระยะรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/19). จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานท่องเที่ยวฯ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองร่องโอ้ บริเวณถนนอนันตรวรฤทธิเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/8/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสถานีขนส่ง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/8/19). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (งานเทศกิจ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/8/19). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/19). จ้างทำกระบะรองรับขยะติดเชื้อ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หนา ๑.๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/8/19). ซื้อวัสดุกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/19). ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะศรีเมือง ระยะที่ 2 31/7/19). โครงการน่านชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน 31/7/19). ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ 25/7/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั๋ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/7/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/19). ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/19). จ้างโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/19). จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/7/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). จ้างปรับปรุงดาดลำเหมืองบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนผากอง ตรอก 4 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค.๒๓๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/19). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ (รถแทรคเตอร์) ทะเบียน ตค.๒๓๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/19). จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/19). จ้างต่อเติมหลังคาแนวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/7/19). จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมการประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 จำนวน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 1 รหัสพัสดุ 003-53-0001 ของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/19). ซื้อก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบฝาเหล็ก ถนนเทศบาลดำริห์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนผากอง ตรอก 4 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/19). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 802 น่าน รหัสพัสดุ 001-48-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/7/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านพระเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างต่อเติมหลังคาแนวเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาพรหม ซอย 2 ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ อสม.ชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 12 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/7/19). จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/7/19). จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). จ้างต่อเติมอาคารห้องพักและห้องเก็บของ บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 75 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนซอยข้างวัดพญาภู (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/6/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพิทยาและอาคารมหาวิทย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/6/19). ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายท่าลี่ ซ.2 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้อซื้อยาง รถตู้ทะเบียน นก 18 น่าน (จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจร (บริเวณแบกวรนคร - ถนนเลียบแม่น้ำน่าน) ชุมชนบ้านร้ำล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลเมืองน่าน) บ้านพระเนตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/19). ซื้อแบตเตอร์รี่ รถตู้ ทะเบียน นข-1536 น่าน รหัสพัสดุ 001-52-0007 (จำนวน 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/19). จ้างจ้างทาสีทางม้าลายและเส้นชะลอความเร็ว บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 ซอย 12 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/19). จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างซ่อมแซมป้ายและติดตั้งภาพนิทรรศการที่จัดแสดงใน ศูนย์ล่องน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเชียงแข็ง ซ.1 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนสายท่าลี่ ซ.1 ชุมชนพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/6/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กง 5784 น่าน รหัสพัสดุ 002-57-0020 (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายท่าลี่ ซ.2 ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและติดตั้งวาล์วน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และซ่อมแซมลาน ค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนซอยข้างวัดพญาภู (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบ้านพญาภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังวัดเชียงแข็ง ซอย 2 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ อสม.ชุมชนบ้านมิ่งเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาพรหม ซอย 2 ชุมชนบ้านหัวข่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนซอยข้างซันดารา บ้านฟ้าใหม่ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/19). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน รหัสพัสดุ 004-55-0010 (จำนวน 9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). ซื้อวัสดุโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/19). จ้างโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ ทะเบียน นก 18 น่าน รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 1 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/6/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/6/19). จ้างเหมาทำป้ายจราจร (จำนวน 6 ป้าย) ของกิจการสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้องแสง (จำนวน4 ม้วน) ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/19). ซื้อพานพุ่มทอง พุ่มเงิน จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 5 รายการ) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/5/19). จ้างป้่ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำทองเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ D๖ ทะเบียน ตค.๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บต.๓๖๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/5/19). ซื้อวัสดุโครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/5/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นก 18 รหัสพัสดุ 001-60-0009 (จำนวน 6 รายการ) ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/5/19). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ (PE) บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/5/19). ซื้อวัสดุเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้าง่ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/19). จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง (จำนวน 2 มื้อ) และอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อ) วันฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/5/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/5/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/5/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 11 รายการ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/19). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 2 3/5/19). จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ 2/5/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 1 รหัสพัสดุ 003-53-0001 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 10 รายการ) งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/5/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ) งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/19). จ้างปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ในสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). ซ่อมเครื่องคัดแยกขยะ 29/4/19). จ้างเหมารื้อถอนเตาเผาขยะติดเชื้อ (ส่วนที่ติดตั้งเผาพร้อมเตาเผา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/4/19). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณถนนเจ้าฟ้า ซอย 1 ตรอก 2 ชุมชนบ้านศรีพันต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/19). จ้างก่อสร้างบ่อเกรอะ-ซึม ห้องสุขาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9612 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 86 ปี (อาคารสามัคคีนุสารณ์) ด้านหลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างทำอาหารกลางวันและจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง 9639 น่าน (ดพ.5) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). ซื้อเครื่องไทยธรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างประกอบอาหารปิ่นโตถวายพระ อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/19). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อพวงมาลัยข้อมือ จำนวน 50 พวง และพวงมาลัยคล้องคอ จำนวน 80 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ D ๖ หมายเลขทะเบียน ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ่ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 4/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากองซอย ๓ ตรอก ๖ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/4/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกสะพานศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน 2/4/19). จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 3 พาน และเครื่องสักการะแบบโบราณ (พานกุ่มดอกไม้สด) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/19). วัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 12 รายการ) 26/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิจราจร ถนนรังษีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนรังสีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนราษฎร์ประสงค์ ซอย 3 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/3/19). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนมะโน บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/19). จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำและส่งน้ำ บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านมณเฑียร (สายกลาง) ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 6 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). จ้างปรับปรุงอาคารออกกกำลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). จ้างปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). จ้างซ่อมรถดับเพลิง ดพ.1 ทะเบียน 80-4234 น่าน รหัสพัสดุ 004-25-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิงลานรวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อสายเอ็นสำหรับใช้ตัดหญ้า ขนาด 3 มม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/19). ซื้อแบริเออร์แบ่งช่องทางจราจร จำนวน 9 แท่น งานรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). อาหารเสริมนม(โรงแรียน) สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/19). จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง