ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

23/4/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9612 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 86 ปี (อาคารสามัคคีนุสารณ์) ด้านหลัง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/19). จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างทำอาหารกลางวันและจ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง 9639 น่าน (ดพ.5) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). ซื้อเครื่องไทยธรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนเศษอาหาร หมายเลขทะเบียน บธ 1270 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/4/19). จ้างประกอบอาหารปิ่นโตถวายพระ อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับโครงการ วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/4/19). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถโดยสาร (ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-0008 หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อพวงมาลัยข้อมือ จำนวน 50 พวง และพวงมาลัยคล้องคอ จำนวน 80 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/4/19). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานพิธีสูมาคาราวะฯ ประจำปี 2562 (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ D ๖ หมายเลขทะเบียน ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/4/19). จ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/4/19). ่ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 4/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากองซอย ๓ ตรอก ๖ ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/4/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างทาสีตีเส้นจราจรบริเวณสี่แยกสะพานศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/4/19). จ้างเหมาบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน 2/4/19). จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 ทะเบียน บต 6163 น่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/4/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 3 พาน และเครื่องสักการะแบบโบราณ (พานกุ่มดอกไม้สด) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). จ้างโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/19). ซื้อโครงการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/19). วัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 12 รายการ) 26/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกิจการสถานีขนส่ง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/3/19). จ้างซ่อมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ (จำนวน 11 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). จ้างโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/19). ซื้อโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/19). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/19). จ้างโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิจราจร ถนนรังษีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนรังสีเกษม ซอย 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนราษฎร์ประสงค์ ซอย 3 ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งเมนไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/3/19). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนมะโน บริเวณสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/3/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/19). จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำและส่งน้ำ บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านมณเฑียร (สายกลาง) ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 6 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร ชุมชนบ้านอรัญญาวาส (ซอยหน้าโรงแรมชมน่านเพลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร บริเวณชุมชนบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 9 ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนซอยข้างวัดมณเฑียรด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านมณเฑียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย 3 ตรอก 2 ชุมชนบ้านสวนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านไผ่เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณหาดหินขาว ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/3/19). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/3/19). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/3/19). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/19). จ้างปรับปรุงอาคารออกกกำลังกาย (ศูนย์ฟิตเนส) เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/3/19). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณรอบสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/19). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บเรือชุมชนบ้านศรีพันต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/2/19). จ้างปรับปรุงทาสีรั้ว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/2/19). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). จ้างซ่อมรถดับเพลิง ดพ.1 ทะเบียน 80-4234 น่าน รหัสพัสดุ 004-25-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิงลานรวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อสายเอ็นสำหรับใช้ตัดหญ้า ขนาด 3 มม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/19). ซื้อแบริเออร์แบ่งช่องทางจราจร จำนวน 9 แท่น งานรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). อาหารเสริมนม(โรงแรียน) สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/19). จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง