ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). จ้างซ่อมรถดับเพลิง ดพ.1 ทะเบียน 80-4234 น่าน รหัสพัสดุ 004-25-0003 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมือง (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/19). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมือง (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิงลานรวมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/2/19). ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อสายเอ็นสำหรับใช้ตัดหญ้า ขนาด 3 มม. น้ำหนัก 8 กิโลกรัม (ม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงอาคารส่วนประกอบของอาคารควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อเละพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างประกอบอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างปรับปรุงลาน ค.ส.ล.โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). จ้างเติมเคมีแห้ง ถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/19). ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/2/19). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง TEREX ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/2/19). ซื้อแบริเออร์แบ่งช่องทางจราจร จำนวน 9 แท่น งานรักษาความสงบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). จ้างดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างท่อระบายน้ำชุมชนบ้านดอนศรีเสริมและบ่อสูบน้ำเสีย PS2 , PS5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/2/19). อาหารเสริมนม(โรงแรียน) สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 12/2/19). อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนราชานุบาล 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/2/19). จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/2/19). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/2/19). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง