ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ: สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๒

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(70) โดย Nan City