แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน: แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(99) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์