พระราชบัญญัติ: พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(101) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์