ข่าวประชาสัมพันธ์: นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day 2018

          นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day 2018 “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”พร้อมนำผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อประเทศไทยใสสะอาด โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งมีนาย ศาตปัญญ์ สีดานนท์ ของ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน กล่าวรายงานในการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบให้ วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอรัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอรัปชันและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชันอย่างจริงจัง

          ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) รัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ร่วมกันจัดการวันต่อต้านคอรัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยในการแสดงจุดยืนร่วมกันว่าเราจะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

          นาย ศาตปัญญ์ สีดานนท์ ของ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน กล่าว่าจังหวัดน่าน มิได้มีปัญหาการทุจริตมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น แต่ก็ยังถือว่ามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเข้ามาที่สำนักงาน ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 64 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 37 เรื่อง โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบและการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้ว) ตามลำดับ ปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทกำหนดโทษที่รุนแรงมากขึ้น ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว แต่การแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่สามารถกระทำได้โดยการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ยังจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการรณรงค์กิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” หวังให้เกิดกระแส การตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างรุนแรง การทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป การสร้างความตระหนักถึงค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(166) โดย Nan City