ข่าวประชาสัมพันธ์: สาระสำคัญ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

           ด้วยรัฐบาลได้มีการปรับปรุงภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน โดยการนำเอาภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่มาปรับปรุงรวมกันมาเป็น “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”  โดย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด รวมถึงผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน ของทุกปี (*เฉพาะปีพ.ศ.2563 ชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563) โดยมีหลักการวิธีการจัดเก็บภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี ดังนี้

       ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษี  (ดูราคาประเมินที่ดินได้ที่ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ )

          อัตราภาษี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์จะมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนไปพัฒนาหรือทำประโยชน์ต่อไป อัตราภาษีที่จัดเก็บ จะแบ่งตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ประเภท คือ

  1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

  2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

  3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรม (โดยที่ดินรกร้างว่างเปล่า/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพ อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี)

          ทั้งนี้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการเกษตรกรรม หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหากมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี

          หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0-5471-0234 ต่อ 104, 134 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th, เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th, เว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th, เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อ่าน(436) โดย Nan City