ข่าวประชาสัมพันธ์: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเลยนำคณะโดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.เลย

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเลยนำคณะโดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เลย นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่น จ.เลย พร้อมบรรยายพิเศษ กรณี : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทำให้รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) และรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award ) หนึ่งในบทบาทและภารกิจอันสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการเมืองที่ดีและการดำเนินการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคี” เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” [Nan The City of Happiness : A Lively Old Town] 

          วันนี้ (20 ธ.ค.2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านประกอบด้วย นายประสงค์ มงคลวืสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาล เมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเลยนำคณะโดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.เลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เลย นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่น จ.เลย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านจนทำให้รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) และรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award ) 
          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายถึงการดำเนินงานด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ เทศบาลเมืองน่าน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองน่านที่มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีและภาคประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศและชุมชนปลอดภัยระดับโลกต่อคณะศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างเมืองน่านให้น่าอยู่ในทุกมิติ ได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ

          รางวัลเมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซียน (ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD) รวมทั้งได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC AWARD 2017) จากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่น เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็น ชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” มุ่งสู่การเป็น “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(211) โดย Nan City