ข่าวประชาสัมพันธ์: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมงานสภากาแฟประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมงานสภากาแฟประจำเดือน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2562 ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.พ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ สสจ.น่าน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม

          ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งกันและกัน อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันให้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้ง นำข้อมูลต่างๆ ของทุกกระทรวงฯ มาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชน ได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ต่อไป

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(199) โดย Nan City