ข่าวประชาสัมพันธ์: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านจุมปีฯสู่วิถีพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์


          11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมบ้านจุมปีฯ สู่วิถีพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ จากการที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ กับคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ได้จัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและจัดกิจกรรม เปิดบ้านจุมปีฯ สู่วิถีพอเพียง ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเงินงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี รวมถึงเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงานภาคี ประชาชน ครู นักเรียน และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 อ่าน(304) โดย Nan City