ข่าวประชาสัมพันธ์: คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมให้การให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมให้การให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลองค์กรและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ สนง.เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน นางอริสา บุญสม รองนายก ทม.น่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายก ทม.น่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายก ทม.น่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ ทม.น่าน ร่วมให้การต้อนรับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายก ทน.ปากเกร็ด นายสมศักดิ์ พุ่มพวง รองนายก ทน.ปากเกร็ด ที่ปรึกษานายกฯ สท.ทน.ปากเกร็ดและคณะกรรมการชุมชนใน ทน.ปากเกร็ด
ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการพัฒนาชุมชนหลักสูตรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้พัฒนาองค์กรความรู้ความเข้าใจ ในหลักการพัฒนาควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับในการพัฒนาชุมชนตามรูปแบบ นวัตวิถีชุมชน ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

          นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายก ทน.ปากเกร็ด กล่าวว่า ในการศึกษาดูงาน ทม.น่าน ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน จนได้รับรางวัลด้านการจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับอาเซียน พร้อมรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(186) โดย Nan City