ข่าวประชาสัมพันธ์: นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านมอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 
          วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีการศึกษา 2561

          กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รวมถึงเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดี กีฬาเด่น มีความกตัญญู ความอุตสาหะ และผู้ปกครองที่เลี้ยงดูกุลบุตร – กุลธิดา ที่เป็นเลิศทางการศึกษา เพื่อที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา และได้ประกอบคุณงามความดีแก่โรงเรียนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ คือ จะต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 119 คน และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน แยกตามโรงเรียนได้ดังนี้ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) จำนวน 32 คน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) จำนวน 51 คน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) จำนวน 55 คน และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานดี กีฬาเด่น มีความกตัญญู ความอุตสาหะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ และนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านดุริยางค์

          ทั้งนี้พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อแสดงถึงความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนอีกระดับหนึ่ง รวมถึงเป็นการยกย่อง ชมเชย อันจะทำให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเอง ที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และครอบครัว จึงใคร่ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สามารถทำคุณประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

          การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ การศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ แต่การจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลนั้น นอกจากต้องคำนึงถึงด้านผลผลิต ด้านกระบวนการผลิตแล้ว ด้านปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนก็สำคัญไม่น้อย เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป


ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(145) โดย Nan City