ข่าวประชาสัมพันธ์: จังหวัดน่าน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 65 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          จังหวัดน่าน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 65 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรี เมืองน่าน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียง

          2 เม.ย.2562 เวลา 7.00 น. ที่ข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำข้าราชการพลเรือน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 2เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทย ตลอดจนทรงพระกรุณาอุปถัมภ์ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของประชาชนชาวน่านที่มีเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ทรงนำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านวัฒนธรรมนี้ พระองค์ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฎศิลปิน” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยทั้งสิ้น ซึ่งการดำเนินการมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ และนับตั้งแต่ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน และทรงได้พระราชทานของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจ แก่ผู้ถวายการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั่งพระราชอาณาจักรเป็นประจำทุกปีด้วย

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(127) โดย Nan City