ข่าวประชาสัมพันธ์: นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมความรู้ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขณะที่ทีมวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 102 วัดอรัญญาวาส ดำเนินการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกสมาธิ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาจิตใจด้านจิตใจของพนักงานเทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้เกิดพฤติกรรม ในเชิงสร้างสรรค์เป็นพลังสำคัญในการสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม

          โดยเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้คู่คุณธรรมให้กับพนักงานเทศบาลเมืองน่าน และประชาชนผู้สนใจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา เพื่อสร้างส่งเสริมคุณธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองน่าน และประชาชน ตลอดจนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์และความถูกต้องให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม ให้ประชาชนตระหนักในการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายที่กำหนดโดยใช้คุณธรรมนำจิตใจ ดำเนินการจัดทำโครงการโดยฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ทศบาลเมืองน่าน ในอันที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของพนักงานเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม และยังสามารถแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการ ในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรจาก สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 102 วัดอรัญญาวาส อ.เมืองน่าน จ.น่าน ร่วมให้ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติฝึกสมาธิ ในโอกาสนี้ด้วย

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(134) โดย Nan City