ข่าวประชาสัมพันธ์: นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ภายหลังจากเทศบาลเมืองน่าน คว้ารางวัล อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการศึกษา จากการดำเนินโครงการ “น่านโมเดล เด็กไทยแก้มใส” พร้อมขยายผล สู่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
          วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องพระชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาจังหวัดต่อไป 

          ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมฯ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในการมอบเงินช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการให้กับทายาท นายเรือง ทาคุณ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่จนทำให้เสียชีวิต จากนั้นได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ด้านการศึกษา) , เทศบาลเมืองน่าน (ด้านการศึกษา) , เทศบาลตำบลหนองแดง (ด้านสิ่งแวดล้อม) , องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย (ด้านสาธารณสุข) , องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง (ด้านสิ่งแวดล้อม) , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ (ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ) และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน (ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต) และกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 14 คน พร้อมทั้งมอบโอวาท แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมฯ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโปร่งใส เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมกันพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดน่าน ต่อไป
          ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาล ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามแนวทางโครงการ “เด็กไทยแก้มใส”100 % โดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวับสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือโปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งพัฒนาระบบโดย สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทค อีกทั้งยังขยายผล ไปยังสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดน่านโดยบูรณาการการดำเนินโครงการ จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านให้ความสำคัญกับโครงการเด็กไทยแก้มใสและการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นอย่างยิ่งโดยการจัดหา “นักโภชนาการท้องถิ่น” ตรวจสอบดูแลทุกขึ้นตอนการประกอบอาหารกลางวันนับเป็น “นักโภชนาการท้องถิ่น” แห่งแรกของประเทศ

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(207) โดย Nan City