ข่าวประชาสัมพันธ์: นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน การวะรดน้ำดำหัว ขอพร นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

          นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน การวะรดน้ำดำหัว ขอพร นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านและหัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยทำการสูมาการวะแบบพื้นเมืองน่าน หรือการรดน้ำดำหัวต่อผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2562

          (24 เม.ย.2562) โดยนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยนายเพิ่มสวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คารวะดำหัวขอสูมาลาโทษแบบพื้นเมืองน่าน ต่อนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าบ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562 ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ คำว่ารดน้ำดำหัวเป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมา (ขอโทษ) ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งจะมีการอาบน้ำจริง ๆ คืออาบทั้งตัวและดำหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็นน้ำส้มป่อยหรือน้ำมะกรูด

          การดำหัว ในความหมายทั่วไปของชาวล้านนาไทยนั้นหมายถึงการ “สระผม” แต่ในพิธีกรรม โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี หมายถึง การชำระสะสาง สิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้วิปลาสปราดไป ด้วยการใช้น้ำส้มป่อยเป็นเครื่องชำระจึงใช้คำว่า ดำหัว มาต่อท้ายคำว่า รดน้ำ ซึ่งมีความหมายคล้ายกันกลายเป็นคำซ้อน คำว่า “รดน้ำดำหัว” ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม ประเพณีรดนำดำหัว หรือบางครั้งก็เรียกว่า ประเพณีปีใหม่เมืองจะมีในระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือนเมษายนของทุกปี หรือวันสงกรานต์นั่นเอง แต่บางพื้นที่อาจจะทำหลังจากนั้นก็สามารถทำได้

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(1543) โดย Nan City