ข่าวประชาสัมพันธ์: นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษางานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

          28 พ.ย.2561 ณ.ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่านร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษางานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ. สมุทรสาครและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองน่าน

          ทั้งนี้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษกรณีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town หลังจากที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A safe Community) จากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี พ.ศ.2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมืองน่าอยู่ระดับประเทศและล่าสุดได้รับการประกาศยกย่อง จากอาเซียนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Asean ESC Award ) และรางวัลมาตรฐานอาเซียนด้านเมืองที่มีความสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) ด้วยนโยบายสร้างความสุขให้พลเมืองเมืองน่าน ก้าวย่างจากเมืองน่านน่าอยู่ สู่ น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan The City of Happiness : A Lively Old Town) ประกอบด้วยพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนาธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(245) โดย Nan City