ข่าวประชาสัมพันธ์: นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย กองคลัง เทศบาลเมืองน่าน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นจังหวัดน่านและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมบรรยายให้ความรู้

          19 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน โดยมีนางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวิทยากรจาก 2 หน่วยงานบรรยายให้ความรู้ได้แก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นจังหวัดน่าน นายอนุชา สัตยดิษฐ์ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน นายพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


          นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีกรอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ออกพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลเริ่มบังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ประชาชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในระบบ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 และใช้กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้น เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาด การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ และเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

         กองคลัง เทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด เพิ่มทักษะในการทำงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในเวลาอันรวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในองค์กรอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน ในการจัดหาตามมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตด้านการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(431) โดย Nan City