ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองน่านจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองน่าน (ระดับชุมชนเมือง)

          5 มิ.ย.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายส นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองน่าน (ระดับชุมชนเมือง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลเมืองน่าน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 31 ชุมชน และสื่อมวลชน

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า ตามที่จังหวัดได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น

          กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองน่าน (ระดับชุมชนเมือง) ดังกล่าว

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.thทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(287) โดย Nan City