การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล

เทศบาลเมืองน่าน

อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

 

 

คำนำ

ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจำเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการประชาชน ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป

เทศบาลเมืองน่าน

                                                     งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                                                      

1. ความเป็นมา                                                                                                             

2. วิสัยทัศน์                                                                                                                         

3. พันธกิจ                                                                                                                                     

4. เป้าประสงค์                                                                                                                             

5. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis                           

6.  นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองน่าน                                                   

7. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                      

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เทศบาลเมืองน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน

 

. ความเป็นมา

                   เทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ในตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลผาสิงห์ มีพื้นที่โดยรวมทั้งสิ้น ๗.๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๗๕๐ ไร่ ด้รับการยเป็น “เทศบาลเมืองน่าน” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๔๗๙ ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง หลวงวรวิทย์ วรรณการ เป็นนายกเทศมนตรี โดยมีหลวงธนานุสรณ์ และนายกลิ่น ดวงพิกุล เป็นเทศมนตรีชุดแรก สำนักงานปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔/๑๐ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีเขตการปกครอง ๒ ตำบล รวม ๓๑ แห่ง (๒๘ ชุมชน ๓ หมู่บ้าน) มีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ออกเป็น ๗ ส่วน คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองช่าง กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล .. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ดังนี้ 

                   มาตร ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้

                   (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                   (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                   (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ

    สิ่งปฏิกูล

                   (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                   (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                   (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                   (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   (๙) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา

                   (๑๐) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                   (๑๑) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                   (๑๒) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                   (๑๓) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

                   (๑๔) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   (๑๕) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

               การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลัดเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

                 มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

                   (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                   (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  

                   (๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                   (๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

                   (๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

                   (๖) ให้มีการสาธารณูปโภค

                   (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

                   (๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

                   (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

                   (๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                    (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

                   (๑๒) เทศพาณิชย์

๒. ิสัยทัศน

                          วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน

                              เทศบาลเมืองน่าน                   เมืองแห่งคนอายุยืน

                              คืนถิ่น                                       เอกลักษณ์เมืองเก่า

                             เรามุ่งเป็น                                 ชุมชนแห่งปัญญา

                             ปรารถนา                                  สู่สังคมคุณภาพ 

 

๓. พันธกิจ

              ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สังคม และพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน    

              ๒. พัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน ให้โดดเด่นคงอยู่ พร้อมทั้งอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า

            ๓. พัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่านน่าอยู่น่าอาศัย  

            ๔. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม  

         ๕. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. เป้าประสงค์

                  ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ   

                  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

                  ๓. ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข สวัสดิการ การบริการชุมชน มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๔. ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะ ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมในชุมชนให้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา ฟื้นฟู สืบต่อไป

                  ๕. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                  ๖. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตลอดจนบริหารจัดการพัฒนาเมือง การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๕. การิเคราะห์สถานาพและสภาพแวดล้อม ด้าทรัพยากรบุคค (SWOT Analysis)   

          ๕.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

                      จุดแข็ง (Strength) 

                   (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพอสมควร 

                   (๒) บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ 

                       (๓) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ 

                       (๔) บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม    

                       (๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                       (๖) มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้โอกาสในการพัฒนา

                        (๗) มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

                   จุดอ่อน (Weakness)

                   (๑) การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยังไม่พร้อมเท่าที่ควร 

                   (๒) ขั้นตอนการทำงานซับซ้อน หลายขั้นตอน  

                   (๓) การกระจายของงานยังไม่สมดุล 

                   (๔) การเปลี่ยนแปลง โอน ย้าย ของพนักงานทำให้งานไม่ต่อเนื่อง

                   (๕) ข้อจำกัดของงบประมาณ

                   (๖) บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านบุคลากร 

  ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

                   โอกาส (Opportunity)

                   (๑) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

                    (๒) มีสถาบันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

                   (๓) ระบบการบริหารงานของหน่วยงานท้องถิ่น มีความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 

                   (๔) มีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ 

                     อุปสรรค (threats)

                   (๑) ข้อจำกัดของระเบียบและกฎหมาย  

                   (๒) นโยบายการลดจำนวนพนักงานในภาครัฐ  

                   (๓) การกำหนดกรอบอัตรากำลังต้องอยู่ใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามระเบียบที่กำหนด  

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองน่าน

                   กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ ควบคุมและกำกับการ ดำเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กรโดยยึดหลักของคุณธรรมในการดำเนินการประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร

                   เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

                   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

                   ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี  

                 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                   ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

                  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

                   . นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง

                   เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุ พันธกิจขององค์กร ต่อไป  

                   ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

                   การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลสำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการแผนอัตรากำลัง3ปีเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ ความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป  

                    ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

                   เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ CorporateCompetencyเทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

                   ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลเมืองน่าน ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้ สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป

                      ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน

                   เทศบาลเมืองน่าน มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับ ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม   

                   ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

                   เทศบาลเมืองน่าน ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองน่าน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดใน สำนักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส.) การอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

 

*************************************************