แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  โดยมีกิจกรรมดังนี้
1)    จัดให้มีแนวทางและการดำเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ
2)    สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity)
3)    กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมี
กิจกรรมดังนี้
1)    ปลูกจิตสำนึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
2)    หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของพนักงานเทศบาล แต่ละตำแหน่ง ทั้งที่จัดเองและหน่วยราชการอื่นจัดทำ
3)    สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้
4)    การกำหนดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล  โดยมีกิจกรรมดังนี้
1)    สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส
2)    กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี  โดยมีกิจกรรมดังนี้
1)    เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา
2)    เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา