โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองน่าน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)