วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน     เมืองแห่งคนอายุยืน
คืนถิ่น             เอกลักษณ์เมืองเก่า
เรามุ่งเป็น         ชุมชนแห่งปัญญา
ปรารถนา                 สู่สังคมคุณภาพ

พันธกิจ

1 สร้างระบบการพัฒนากำลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
2 ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย
โดย เน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี
3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลเมืองน่านทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
4 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
5 ดำเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุก หน่วยงาน